George(張明偉)同子孝(阮政峰)都追左Venus(鄺潔楹) 一段時間,但去到最後關頭,大家都選擇放棄追求Venus,手足情深呀真係,都係嘅,兄弟如手足,女友如衣服呀嘛!但原來Venus一早已經中意咗子孝,仲同子孝表白呀!哎呀!大家估下子孝點揀呢?

#愛回家之開心速遞 #鄺潔楹 #阮政峰 #張明偉 #兄弟

愛回家之開心速遞 | 星期一至五 8:00pm | 翡翠台