Coco李施嬅同旭輝陳山聰去澳門探下莎莎嘅婆婆羅蘭,順便買祭品拜下阮兒莎莎,點知回魂夜怪事連連,仲見到莎莎復活,嚇到Coco騰騰震,唔通撞鬼啦?

金宵大廈|星期一至五 9:30 PM|翡翠台