David湯盈盈懷疑自己患咗阿滋海默氏症!? 佢望到龔燁張景淳嘅爸爸龔友蔡國慶,好驚自己同佢一樣有老人痴呆,要佢Baby熊樹仁單立文,照顧佢下半生! 最慘就係連廁所喺邊都唔記得! 究竟最後佢地呢段戀情會唔會爛尾呢!?
愛回家之開心速遞 | 今晚 8:00pm | 翡翠台
#愛回家之開心速遞 #湯盈盈 #單立文 #張景淳 #龔水