【On Call 36小時】第3集經典精華 一件頭叫洋蔥唔好做醫生

張一健馬國明見到洋蔥羅仲謙問症都唔得,已經對佢做醫生態度麻麻地,再加上佢見到洋蔥對死者不敬,更加質疑佢有無做醫生嘅醫德。但係洋蔥羅仲謙自命不凡,點會俾一件頭睇死佢做唔到醫生。

#Oncall36小時 #經典港劇 #馬國明 #羅仲謙 #實習醫生