Carmaney黃嘉雯喺每一個遊戲都展現港姐冠軍風範,表現好好,拍住亞軍王菲同阿姐猜「聽話包剪揼」,究竟會選擇聽話定係可以贏獎金呢?

娛樂大家10點半|逢星期一至五晚 10:30|翡翠台