Sasa(唐詩詠)為了交稿以Martin(陳山聰)為戀愛對象攞靈感。而Don(黃宗澤)託妹(徐菁遙)扮女友喺Sasa面前上演一場「移情別戀」博同情,Sasa喺同一日相約兩男唔同時段,呢個如意算盤又會否打得響呢?

#最美麗的第七天 #黃宗澤 #唐詩詠 #陳山聰 #一腳踏兩船
最美麗的第七天|星期一至日 晚上11:50PM|翡翠台