【Think Big x小明星 玩轉迪士尼 有獎繪畫比賽】 Think Big 同小明星趁今個暑假的尾聲,一齊玩轉迪士尼。 參觀了迪士尼新開幕的迪士尼探索家度假酒店,體驗了不同的活動及設施,樂而忘返!更在big big channel 直播了當時情況! 有好節目,當然會想起我們的會員啦! 大家只要觀看當天的直播,畫出一幅「你最喜愛的迪士尼朋友在大自然探索中…」的圖畫,影幅相,將畫嘅相片連同個人資料(包括︰姓名、電話、電郵、地址以及Big Big Channel用戶名稱)透過電郵寄去kids@bigbigchannel.com.hk。 畫得最有創意嘅5位朋友,就會獲得「迪士尼探索家度假酒店」住宿一晚。 8月28日就截止㗎喇,千期唔好錯過呀。 遊戲日期︰2017年8月25日至2017年8月28日11:59pm (以香港時間為準) 參加辦法: 1. 參加人仕,只要畫出一幅「你最喜愛的迪士尼朋友在大自然探索中…」的圖畫,將畫作拍攝下來。 2. 將相片連同個人資料(包括︰姓名、電話、電郵、地址以及Big Big Channel用戶名稱)透過電郵寄去kids@bigbigchannel.com.hk。 3. 於限期後,Think Big主持人會選出當中最有創意嘅5位朋友,於8月30日big big channel 內的 Think Big直播內公佈結果。 【Think Big x小明星 玩轉迪士尼 有獎繪畫比賽】條款及細則: 1. 任何人士提交答案參加【Think Big x小明星 玩轉迪士尼 有獎繪畫比賽】(以下簡稱「本遊戲」),均代表其已閱讀本條款及細則,並且接受及同意受所有條款及細則約束。 2. 本遊戲由大台網有限公司 (以下簡稱「大台網」) 舉辦,遊戲日期為2017年8月25日至2017年8月28日11:59pm (以下簡稱「遊戲期限」)。逾期參加恕不受理。 3. 所有參加者必須為big big channel現有客戶。 4. 參加者須就本遊戲的問題,於遊戲期限內根據上述參加辦法提交作品,並於提交答案時提供必須的個人資料(姓名、電話、電郵、地址以及Big Big Channel用戶名稱)。每位參加者只限提交作品一次,如發現重覆提交,其參加資格將被自動取消。如有發現空號/假帳戶參加本遊戲,大台網有權暫停該參加者的參與資格,並列入黑名單。 5. 本遊戲共有5個得獎名額,大台網將選出根據上述參加辦法最有創意的5名得獎者。大台網的決定為最終決定,不得爭議。 6. 本遊戲的獎品︰ 「迪士尼探索家度假酒店」住宿一晚 7. 得獎名單將於於8月30日big big channel 內的 Think Big直播內公佈結果。請留意Think Big x big big kids Facebook專頁公佈之得獎名單,本公司將不會另行通知。 8. 每位參加者只限得獎一次,參加者提供的聯絡資料必須有效。獎品將以郵寄或電郵方式送給得獎者,請確保郵寄及電郵地址正確,如有遺失大台網概不負責。 9. 不論經得獎者授權與否,任何人士使用奬品將被視為由得獎者使用,得獎者必須自行承擔任何該方的使用責任。 10. 大台網並非獎品供應商,得奬者須參照獎品生產商或贊助商指定的方法及細則使用或享用獎品。所有獎品均不能轉售、兌換現金或其他物品。獎品價值及內容由贊助商提供,並以贊助商之說明為準。 11. 在法律最大允許的範圍內,大台網(包括其關聯公司)作出以下豁免聲明: (a) 因電腦、網路等技術問題而導致未能完成遊戲及/或資料遺失或混亂,大台網將不會負上任何責任。 (b) 大台網不會就任何因使用及/或享用獎品,或無法使用及/或享用獎品,或因前兩者而產生的損失或損害的索償向任何人士彌償或負責。 (c) 大台網對有關獎品的質素、適用性及可商售品質及/或服務並不作任何聲明或保證。 (d) 大台網不會為得獎者或獎品使用者現在已知或將來可能發生的,或於任何情況下或形式因本遊戲、獎品及/或使用及/或享用獎品產生或有關的(i)人身傷害; (ii)財物損失、失竊、損壞;及/或(iii)任何其他責任(包括但不限於稅負)、索償、要求、訴訟、及/或損害賠償,向任何人士負責。 (e) 大台網及獎品生產商或供應商不會為任何獎品的遺失、損壞或盜竊而作出替換或補發。 12. 得獎者及獎品使用者因本遊戲、獎品及/或使用及/或享用獎品產生的責任及風險由得獎者及獎品使用者承擔,得獎者及獎品使用者並同意免除大台網(包括其關聯公司)的責任,免其承擔所有因此而引致或相關的任何傷害、損失、申索、訴訟及其他的法律責任。 13. 參加者須提供必須的資料,及確保所提供的資料均為真實及正確無誤,如得獎者虛報資料、資料失實或不足,或不遵守本條款及細則,大台網有權取消其得獎資格、拒發獎品或收回已送出的獎品,並以合適的方式處置獎品或贈予其他人士,得獎者不得異議。 14. 本遊戲與Facebook不相關,並沒有由Facebook贊助、支持或管理。 15. 大台網保留權利隨時取消本遊戲及/或修改本條款及細則,而毋須事先通知。如有任何爭議,大台網保留最終解釋權及決定權。 16. 本遊戲和本條款及細則受香港特別行政區法律所管轄並須根據香港特別行政區之法律解釋。